Regulamin Klubu

Ogólne zasady korzystania z usług Klubu SPORTSpark.


Klub jest otwarty:

 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 ,

w soboty w godzinach:  9:00-17:00,

oraz w niedziele w godzinach: 9:00-21:00.1.    Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

2.    Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Klubu SPORTSpark zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania. Ponadto każda osoba przed pierwszym skorzystaniem z usług klubu SPORTSpark zobowiązana jest do podpisania oświadczenia, że zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a ponadto, że jest osobą zdrową bez przeciwwskazań medycznych do ćwiczeń fizycznych.

3.    Klienci proszeni są o zgłoszenie się do recepcji klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem klubu.

4.    Opłata za korzystanie z klubu jest pobierana przed korzystaniem z usług.

5.    Ze względów bezpieczeństwa klient ma prawo wejść na siłownię najwcześniej o godzinie otwarcia klubu.

6.    Osobom przebywającym na terenie klubu zabrania się:

o    powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób;

o    palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;

o    wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i środków psychoaktywnych;

o    wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku.

7.    Wszyscy klienci klubu zobowiązani są do korzystania z ręczników prywatnych, bądź zakupionych w klubie.

8.    Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do klubu SPORTSpark, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.

9.    Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów.

10. Użytkownik klubu jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi korzystania z siłowni, sal fitness, sprzętu cardio, wszelkich innych urządzeń znajdujących się na terenie klubu oraz sauny.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

12. Z siłowni mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia za wiedzą i pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

13. Osoby w wieku 14-16 lat mogą korzystać z siłowni tylko w ramach indywidualnego treningu personalnego za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

14. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.

15. Zaleca się zamykanie rzeczy osobistych w szafkach na czas pobytu w klubie.

16. Klub SPORTSpark nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione/skradzione rzeczy.

17. Pozostawione przez klientów rzeczy składowane są w klubie przez okres 1 miesiąca.

18. Po zakończeniu ćwiczeń należy pozostawić sprzęt na właściwym miejscu.

19. Na terenie klubu SPORTSpark obowiązuje zakaz akwizycji.

Zasady korzystania z kortów w Klubie SPORTSpark.

1.    Zasady rezerwowania kortów:

o    rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji klubu, mailowo lub telefonicznie

o    dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy,

o    rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej
o     Klubowicz może zrezygnować z dokonanej rezerwacji najpóźniej do 24 godzin przed terminem rezerwacji. W przypadku rezygnacji po upływie wyznaczonego czasu, Klubowicz zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% opłaty za zarezerwowany czas

2.    Zasady odwoływania rezerwacji kortów. Prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie rezerwacji.

w przypadku odwołania opłaconej wcześniej gry:

o    Klienci proszeni są o powiadomienie recepcji najpóźniej dobę przed terminem rezerwacji, wtedy opłacona gra zostaje przeniesiona na dogodny dla Klienta termin;

o    jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi później nie ma możliwości przeniesienia gry na inny termin

w przypadku odwołania nieopłaconej wcześniej gry:

o    klienci proszeni są o powiadomienie recepcji najpóźniej dobę przed terminem rezerwacji, wtedy nieopłacona gra zostaje przeniesiona na dogodny dla Klienta termin;

o    ostateczny termin odwołania rezerwacji upływa dobę przed ustaloną datą. W przeciwnym razie, jeżeli klient posiada karnet, rezerwacja zostanie pobrana.

o    w przypadku, gdy klient trzykrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, zostanie pozbawiony możliwości rezerwowania kortów.

 

3.    Na korcie oraz salach fitness obowiązuje czyste obuwie na jasnej, kauczukowej podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.

4.    Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na korty.

5.    Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

6.    W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów (za dodatkową opłatą).

7.    Wskazana jest gra w okularach ochronnych.

8.    Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mają obowiązek grać w okularach ochronnych.

9.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

10. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.

 

 

Zasady użytkowania karnetów SPORTSpark.

1.    Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie karty klubowej, wykupienie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty.

2.    Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby – wyjątek stanowią karnety firmowe, z których mogą korzystać osoby zweryfikowane w recepcji klubu jako pracownicy danej firmy.

3.    Każdy klient powinien posiadać własną kłódkę do szatni. W przypadku braku kłódki istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia kłódki w recepcji klubu w cenie 2 zł.

4.    W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty klubowej należy wpłacić 10 zł na rzecz klubu, w celu wyrobienia duplikatu karty.

5.    Opłacony karnet nie podlega zwrotowi gotówki.

6.    Obowiązuje odwoływanie rezerwacji wieczornych zajęć fitness do godz. 15.00 tego samego dnia, porannych do godz. 18.00 poprzedniego dnia. W przypadku nieobecności na zajęciach przy braku odwołania rezerwacji 1 wejście zostaje pobrane z karnetu. Dla posiadaczy karnetów OPEN oraz systemów Benefit Systems, Medicover SPORT,PZU, Fit Profit nieuzasadnione nieodwołanie rezerwacji na zajęcia 3 razy będzie skutkowało brakiem możliwości zapisu.

7.    Ze względu na bezpieczeństwo swoich członków klub nie respektuje spóźnień na zajęcia grupowe. Klient winien pojawić się w klubie 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie możliwe będzie skorzystanie z innych zajęć (w przypadku dostępności miejsc) lub z siłowni.

8.    Można zamrozić karnet (1 m-c/3m-c) na 14 dni w ciągu roku.

 

 

Regulamin korzystania z zajęć fitness:

1.    Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc.

2.    Zajęcia można rezerwować online (www.sportspark.strefa klienta.com.pl), telefonicznie (81 561 84 44), mailowo (recepcja@sportspark.pl), przez aplikację facebook lub osobiście w recepcji klubu.

3.    W przypadku nieobecności prosimy o odwoływanie zajęć najpóźniej do godz. 15:00 danego dnia.

4.    Osoby z list rezerwowych są powiadamiane telefonicznie przez recepcję, jeśli miejsce na zajęcia w danym dniu zostanie zwolnione.

5.    Nieodwołanie rezerwacji jest równoznaczne z uczestnictwem w zajęciach i będzie pobierane jedno wejście za 1 godzinę.

6.    Jedno wejście z karnetu upoważnia do skorzystania z jednej godziny zajęć.

7.    W przypadku frekwencji zajęć fitness mniejszej niż 5 osób, klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

8.    W przypadku odwołania zajęć z konkretną grupą fitness, klient posiadający karnet, ma prawo do wykorzystania go na innych zajęciach.

9.    Z zajęć fitness mogą korzystać osoby powyżej 14 roku życia za wiedzą i pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 

Pozostałe zasady korzystania z klubu SPORTSpark:

1.    Zaległe faktury VAT wystawia się do 7 dni od wykupienia usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego.
1a.     Jeśli klubowicz wykazuję chęć otrzymania faktury na firmę, należy poinformować o tym przed rozpoczęciem transakcji.
2.    Sauna wyłączana jest najpóźniej na pół godziny przed godziną zamknięcia klubu.

3.    Ze względów bezpieczeństwa z sauny mogą korzystać minimum 2 osoby.

4.    Zabrania się samodzielnego dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych.

5.    Ćwiczenia fitness prowadzone są w grupach. Klub ma prawo do zlikwidowania lub zmiany terminu zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu uczestników.

6.    W przypadku odwołania zajęć z konkretna grupą fitness, klient posiadający karnet ma prawo do wykorzystania go na innych zajęciach, w innej grupie ćwiczeniowej.

 

Klub SPORTSpark ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.

1.    Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na specjalnie przeznaczonej tablicy ogłoszeń klubu oraz zamieszczone na stronie internetowej

sportspark facebook sportspark gg sportspark in sportspark youtube
Strefa klienta