Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

Przywiązujemy  szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasz serwis w domenie sportspark.pl. Poniższy tekst określa zasady polityki prywatności, którą przyjęliśmy w celu ochrony powierzonych nam przez Ciebie danych.
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie Twoich danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin Twojego życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach naszej strony internetowej prowadzonej pod adresem http://www. sportspark.pl/ (dalej zwana też „Stroną”).

II. INFORMACJE OGÓLNE

    1. Administratorem danych osobowych jest – Jacek Drwal, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Drwal AJMAX z siedzibą w Lublinie, ul. Bohaterów Monte Cassino nr 53a, 20-808 Lublin, NIP: 7122360335, REGON: 432678621, prowadzącego działalność w ramach klubu SPORTSpark.
    2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e – mail recepcja@sportspark.pl lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.
    3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
    4. W przypadku konieczności wykorzystania Twoich danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą Polityką Prywatności poprosimy Cię o zgodę. Nie masz obowiązku wyrażenia takiej zgody, zastrzegamy jednak, że w przypadku Twojej odmowy, dostęp do niektórych naszych usług może zostać ograniczony.

III. JAKIE DANE GROMADZIMY ORAZ JAK JE PRZETWARZAMY?

    1. W ramach prowadzonej Strony będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub w formularzu rejestracji zamieszczonym w zakładce „Strefa Klienta” tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, płeć.
    2. Podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika Strony, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. 
    3. Podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu rejestracji w „Strefie Klienta” są przetwarzane w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z oferowanych przez nas usług w zakresie klubu SPORTSpark, w tym utworzenia i zarządzania założonym przez Ciebie indywidualnym kontem użytkownika, rezerwacji wybranych przez ciebie zajęć w dogodnym dla Ciebie terminie, odwołania zajęć, podglądu frekwencji na poszczególnych zajęciach, podglądu historii swoich zajęć, i stanu posiadanych karnetów. Nie wykluczamy, że w przyszłości wprowadzimy jeszcze inne usługi w ramach Strony, np. takie które umożliwią Ci zakup karnetu. 
    4. Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i ofertach w ramach wiadomości newsletter lub sms jeżeli wyraziłeś na to zgodę.
    5. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
    6. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z niektórych naszych usług, które umożliwia Strona.
    7. Musisz też wiedzieć, że podczas Twojej wizyty w naszym serwisie automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące Twojej wizyty takie jak np. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej (refer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o Twojej przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. 

IV. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

    1. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony. 
    2. W szczególności Twoje dane możemy powierzyć: SAFENET INTERACTIVE AGENCY S.C. Dominik Puchacz, Barbara Puchacz ul. Kajetana Hryniewieckiego 43, 20-610 Lublin NIP:946-21-19-935, REGON: 430935137 w celu realizacji zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej Strony w tym usługi hostingu, utrzymania serwisu.
    3. Twoje dane możemy powierzyć również Fitnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żołędowie, ul. Jastrzębia 76, 86-031 Żołędowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000382658, posiadającą nr NIP 9532625194, REGON 340892699 min. w celu umożliwienia korzystania z programu na bazie którego działa zakładka „Strefa Klienta” w której możesz założyć swoje indywidualne konto użytkownika. 
    4. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w naszym imieniu mogą być również za Twoją uprzednią zgodą podmioty dostarczające systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych. 
    5. Przekazywanie Twoich danych osobowych odbywa się zawsze z wykorzystaniem środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych informacji. 
    6. Nasze bazy danych, zawierające Twoje dane osobowe, są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób nieuprawnionych, a także przed dokonywaniem przez osoby nieuprawnione zmian czy też usuwaniem Twoich danych osobowych.
    7. W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu lub wymogów wynikających z przepisów prawa, możemy udostępnić Twoje dane uprawnionym organom państwowym.

V. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

    1. Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
    2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania Twoich danych są następujące:
    a) jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub dopóki nie wycofasz zgody w zakresie przetwarzania swoich danych;
    b) jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora - okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;
    c) jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przechowywana danych.
    3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych. 

VI. JAKIE MASZ PRAWA? 

    1. Przestrzegamy przysługujących Ci praw w szczególności do:
    a) prawa dostępu do treści swoich danych: 
    b) prawa do kopii swoich danych:
    c) prawa żądania sprostowania danych:
    d) prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):
    e) prawa do ograniczenia przetwarzania danych:
    f) prawa do przenoszenia danych:
    2. Ponadto:
    a) jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 
    b) jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, której dane dotyczą możesz w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych; 
    3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości na formularzu kontaktowym.
    4. Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, wystąpisz do nas z żądaniem spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w terminie 7 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 14 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
    5. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. 
    6. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. INFORMACJE GROMADZONE W PLIKACH COOKIES.

        1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
        2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
        3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    a) dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    c) utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.
        4.  W ramach prowadzonej przez nas Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
    a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
    b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
    c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
    d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, itp.;
    e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
        5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu, a tym samym będziemy przechowywać informacje o Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


VIII. ZMIANA NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

sportspark facebook sportspark gg sportspark in sportspark youtube
Strefa klienta