Rabat na Kurs Trenera Personalnego

REGULAMIN KONKURSU „Rabat na kurs Trenera Personalnego”

Z DNIA 03.07.2019 R.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu Kibicuj LKPS (zwanym dalej “Konkursem”), jest SPORTSpark, z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53a, 20-111 Lublin (zwany dalej „Organizatorem”).

 

2. Fundatorem nagrody jest Elite Fitness Academy z siedzibą przy ul. Topolowa 21, 21-003 Dys (zwany dalej „Sponsorem”).

 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/SPORTSparkLublin (zwanej dalej “Fanpage”).

 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

§ 3

NAGRODA

 

1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

 

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest:

  • 50% rabatu na udział w Kursie Trenera Personalnego organizowanego przez Elite Fitness Academy. Nagroda dla 2 osób.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profiluSPORTSpark - www.facebook.com/SPORTSparkLublin

 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/SPORTSparkLublin

 

2. Konkurs trwa od dnia 03.07.2019 godz. 15:00 do 04.07.2019 godz. 15:00.

 

§ 5

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,

 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/SPORTSparkLublin

 

§ 6

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

 

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.

 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.

 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stroni www.facebook.com/SPORTSparkLublin

 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage'u - www.facebook.com/SPORTSparkLublin wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

 

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§ 7

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie

z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

Masz pytania? napisz do nas!
sportspark logo
ul. Bohaterów Monte Cassino 53a
20-705 Lublin
+48 81 56 18 444
recepcja@sportspark.pl
Zmieniamy się dla ciebie, nowe godziny otwarcia
pon-pt: 8:00 - 23:00
sob: 9:00 - 17:00
nd: 9:00 - 21:00
sportspark fb sportspark gg sportspark in sportspark yt
sportspark facebook sportspark gg sportspark in sportspark youtube